Kjøpsvilkår for bigtruckbrand.no

 
Definisjon av partene
Selger er: Størmer-Nilsen funfirst
Organisasjonsnummer: 915054226
Postadresse: Trosterudveien 40B, 0778 Oslo.
E-post: kundeservice@bigtruckbrand.no
 
Bigtruckbrand kan bli benevnt som vi eller oss.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Heretter benevnt som blant annet kunden, du, deg, din eller ditt. 
 
Generelt
Kjøpsvilkårene (salgsbetingelsene) gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra bigtruckbrand.no til forbrukere i Norge. Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Bigtruckbrand.no leverer kun i Norge. Ønsker du forsendelse utenfor norske grenser ta kontakt med kundeservice.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene om du ønsker mer informasjon
 
Bestilling og avtale
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere informasjon under.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en automatisk bekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den. Det er viktig at du undersøker om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil - se avsnittet nedenfor om Priser. 
 
Informasjon i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om ny beregnet leveringsdato eller alternativt produkt. Du vil få mulighet til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling - eller kansellere bestillingen. 
Priser
Alle priser er oppgitt eksklusive frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes arbeidsdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra bigtruckbrand.no’s side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 20% av normal utsalgspris, kan bigtruckbrand.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. 
Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom PayPal, bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard). Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet først samme dag som forsendelse blir foretatt.
Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §25.  
Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.
Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt. 
Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart det er anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler og meddele dette til oss, på kundeservice@bigtruckbrand.no 
Angrerett
Du har rett til å få fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.
 
For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om å gå fra avtalen på mailadresse: kundeservice@bigtruckbrand.no
 
Du kan benytte det vedlagte angrerettskjemaet som fulgte med din bestillingsbekreftelse, men det er ikke obligatorisk.
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.
 
Virkningene av at angreretten brukes
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.
 
Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.
 
Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.
 
Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.
 
Ved retur av varer skal følgende adresse benyttes:
 
Funfirst, c/o Trykksakservice AS
Olaf Schous vei 2-4
0572 Oslo
 
Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos bigtruckbrand.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser bigtruckbrand.no eller bigtruckbrand.no’s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk.  
Force majeure
Er bigtruckbrand.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er bigtruckbrand.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum. 
Forbehold
  • Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
  • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende